صنایع آب و فاضلاب، نفت و پتروشیمی

صنایع آب و فاضلاب، نفت و پتروشیمی یک شاخص پیشرفت و قدرت در هر کشور است به نحوی که هر چقدر یک کشور در این صنایع فعال تر و پیشرفته تر باشد آن کشور قدرت بیشتری دارد. صنایع هیدرولیک میرشمسی که خود را کوچکترین عضو صنعت دانسته سعی بر ارائه خدمات در حوزه های صنایع آب و فاضلاب، نفت و پتروشیمی دارد و به ارائه خدمات مرتبط با صنایع هیدرولیک و انتقال قدرت در کامیون ها می پردازد.