پاورپک پاوریونیت


پاورپک یا پاوریونیت از کوبل کردن چند قطعه تولید می شود که یک سیستم ایجاد فشار هیدرلیک را تولید میکندو می تواند شامل اجزا زیر باشد:
1. الکتروموتور یا موتور احتراق
2. پمپ هیدرولیک
3. شیر هیدرولیک
4. فیلتر
5. مخزن هیدرولیک
و دیگر قطعات باشد. صنایع هیدرولیک میرشمسی با ساخت و تولید انواع پاورپک ها خدمت رسانی میکند که در ادامه به بخشی از این خدمات اشاره می شود.