پرس ضایعات

ضایعات به مواد قابل بازیافت می گویند که می توان به ضایعات فلزی و غیر فلزی تقسیم نمود. دلیل اصلی پرس کردن ضایعات، سهولت جابجایی مواد بازیافتی به کارخانه های بازیافت می باشد. در ادامه به انواع پرس ضایعات اشاره خواهد شد که به طور کلی به دو نوع پرس عمود ضایعات و پرس افقی ضایعات تقسیم بندی می شود. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت و تعمیر سیستم هیدرولیکی پرس ضایعات خدمات رسانی می کند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.