مینی کمپرسی

جهت جا به جایی مصالح ساختمانی از مینی کمپرسی های کوچک و متوسط استفاده می شود. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه توزیع قطعات هیدرولیک و تعمیر سیستم هیدرولیکی مینی کمپرسی ها خدمت رسانی می کند.