پرس عمودی ضایعات

ضایعات به مواد قابل بازیافت می گویند که می توان به ضایعات فلزی و غیر فلزی تقسیم کرد. دلیل اصلی پرس کردن ضایعات، سهولت جابجایی مواد بازیافتی به کارخانه های بازیافت می باشد. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت و تعمیر سیستم هیدرولیکی پرس ضایعات خدمات رسانی می کند و خدمات زیر را ارائه می دهد :

ساخت جک هیدرولیک پرس عمودی ضایعات
تعمیر جک هیدرولیک پرس عمودی ضایعات
• رفع روغن ریزی جک پرس عمودی ضایعات
• توزیع قطعات سیستم هیدرولیکی پرس عمودی ضایعات