مهره کوچک خاور و نیسان

برای خرید تماس بگیرید: ۰۷۱۳۸۴۲۵۳۲۱

مهره کوچک خاور و نیسان

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

مهره کوچک خاور و نیسان

این قطعه بصور نیمه تراشیده است به این منظور که خشن تراشی آن شده است.

طول به سانتیمتر

, , ,