پمپ عمومی متوسط درپوش دو گوش

تومانتومان

صاف
لیتراژ

12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

جهت چرخش

,