کامیون آب پاش

جهت اسپری آب روی سطح زمین یا آبیاری محصولات کشاورزی با خودرو از کامیون های آب پاش استفاده می گردد. این کامیون ها بگونه ای ساخته می شوند که هم بتواند آب را از سطح پایینتر از کامیون مانند رودخانه مکش کنند و به داخل مخزن پشت کامیون ریخته و هم در هنگام نیاز آب را با فشار زیاد از مخزن گرفته و به اطراف اسپری کند.
یکی از کاربردهای کامیون آب پاش مرطوب کردن خاک در زمان زیرسازی جاده می باشد که آب با فشار پایین با کنترل به سطح جاده اسپری می گردد. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت و راه اندازی کامیون های آب پاش خدمت رسانی می کند

  • کامیون آب پاش