تراکتور فرگوسن

تراکتور های فرگوسن بیشترین تعداد تراکتور ها را در ایران به خود اختصاص می دهند که تنوع زیاد این محصول تمامی کاربردها را پوشش می دهد. صنایع هیدرولیک میرشمسی در حوزه ساخت جک فرمان، توزیع و تعمیر سیستم هیدرولیک فرمان انواع تراکتور فرگوسن خدمت رسانی می کند.